Lastsäkring – Detta gäller

Lastsäkring är en viktig aspekt inom godstransporter och en försummad säkerhetsåtgärd kan få allvarliga konsekvenser. Enligt Transportstyrelsen är bristande lastsäkring en av de vanligaste orsakerna till allvarliga trafikolyckor på vägarna. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad lastsäkring är, varför det är viktigt, de juridiska kraven och grundprinciperna för lastsäkring. Dessutom kommer vi att diskutera de olika delarna av lastsäkring och tips om hur man säkrar lasten i praktiken.

Vad är lastsäkring?

Lastsäkring handlar om att förhindra att gods rör sig under transport. Detta kan vara allt från små paket till stora containrar. Syftet med lastsäkring är att minska risken för olyckor och skador på gods, fordon och människor.

Lastsäkring är avgörande för trafiksäkerheten. Om lasten inte är säkrad ordentligt kan den flytta sig eller till och med falla av fordonet, vilket kan orsaka allvarliga olyckor. Dessutom kan en försummad lastsäkring leda till skador på lasten och fordonet.

Vilka är konsekvenserna av bristande lastsäkring?

Bristande lastsäkring kan leda till allvarliga konsekvenser, både för föraren, passagerare och andra trafikanter. Om lasten rör sig kan det orsaka fordonet att tappa kontrollen, vilket kan resultera i kollisioner med andra fordon, hinder och människor. Dessutom kan bristande lastsäkring leda till skador på gods och fordon, vilket kan bli mycket kostsamt.

Regelverk för lastsäkring

För att minska riskerna för olyckor och skador är det viktigt att följa de lagar och regler som gäller för lastsäkring. Transportstyrelsen har fastställt en rad regler för lastsäkring, vilka återfinns i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2010:20) om lastning och lossning av lastbilar och släpvagnar.

Om man bryter mot reglerna för lastsäkring kan det leda till böter och i vissa fall även straff. Enligt Trafikförordningen (1998:1276) kan böter och straff utdömas om en förare inte säkrar sin last på rätt sätt eller om lasten inte överensstämmer med de regler som gäller för transporten.

Lastsäkringens grundprinciper

Att säkra lasten på rätt sätt handlar om att följa några grundläggande principer. Dessa principer är friktion, tyngdpunkt, buntning och stuvning.

Friktionen mellan lasten och transportutrustningen är avgörande för att säkra lasten på plats. Ju större friktion, desto mindre risk för rörelse. Det är därför viktigt att se till att lasten har rätt stöd, så att friktionen är tillräcklig. Tyngdpunkten är det område där all vikt är koncentrerad. För att lasten ska vara säkrad måste tyngdpunkten ligga på transportens axlar, för att undvika att lasten faller av under färden. Buntning handlar om att gruppera föremål på ett sådant sätt att de stöder varandra och skapar stabilitet. Genom att bunta samman föremål minskar risken för rörelse under transporten. Stuvning innebär att fylla ut tomma utrymmen i lasten för att undvika att föremål rör sig under färden. Det är viktigt att tänka på att stuvningsmaterialet också måste säkras ordentligt för att undvika rörelse.

Share.

Leave A Reply